GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Sancties voor een laattijdige keuringDe keuringsbewijzen vermelden een geldigheidsdatum. Een voertuig later voorrijden wijzigt de uiterlijke datum van de keuring niet. De geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint steeds te lopen vanaf de referentiedatum.


Vergoedingstoeslag

U moet een vergoedingstoeslag betalen voor laattijdig bezoek. Deze toeslag kan gaan van €8,30 tijdens de eerste maand vertraging tot €29,70 na de zesde maanden vertraging.

Politiecontrole

Indien het voertuig niet beschikt over een geldig keuringsbewijs tijdens een politiecontrole wordt een proces-verbaal opgesteld dat aanleiding kan geven tot een boete.

Verhaalrecht van de verzekeraar

Indien een oorzakelijk verband wordt vastgesteld tussen een ongeval en de afwezigheid van een geldig keuringsbewijs kan de verzekeraar zijn verhaalrecht inroepen. Dit recht kan echter niet uitgeoefend worden indien de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het voertuig en het schadegeval.
Er kan ook geen verhaalrecht ingeroepen worden indien het ongeval gebeurt:

• tijdens het normaal traject om zich naar de keuring te begeven
• na uitreiking van een keuringsbewijs met vermelding "verboden tot het verkeer", tijdens het normale traject tussen het keuringscentrum en de woonplaats van de klant / de werkplaats van de hersteller
• tijdens het normaal traject om zich naar de keuring te begeven na herstelling