Autokeuring

OPEN BRIEF - Reactie GOCA Vlaanderen op het plenair debat in het Vlaams Parlement over de autokeuring

3/4/2023

3/4/2023

Geachte mevrouw de minister,

Met verbazing namen GOCA Vlaanderen en haar leden-ondernemingen kennis van uw antwoord op de vragen afgelopen woensdag in het Vlaams Parlement over de recente drukte bij de Vlaamse keuringscentra.

Het was de afgelopen maand inderdaad ongezien druk in de Vlaamse keuringscentra. Boven op de traditionele voorjaarsdrukte werden 5 tot 10% meer voertuigen aangeboden bij de keuring. Dit heeft verschillende verklaringen, waaronder de lange wachttijd (jawel) voor nieuwe auto’s, waardoor mensen langer met hun huidige wagen blijven rijden - of kiezen voor een tweedehandswagen - wat leidt tot meer periodieke en tweedehandskeuringen. Daarnaast ervaren we dat ook meer voertuigen uit Brussel en Wallonië in onze regio worden voorgereden, omdat daar nog steeds enkel op afspraak wordt gewerkt (werd daar wettelijk verankerd). Wie op het laatste moment nog naar de keuring wil, kiest dan voor de vrije aanbieding in Vlaanderen. Ook de LEZ in Brussel speelt zeker een rol. Tevens kampen onze ondernemingen -net als andere sectoren- met vacatures die zeer moeilijk ingevuld raken door de krapte op de arbeidsmarkt voor technische profielen. Jongeren blijken ook op te zien tegen het lange opleidingstraject dat van toepassing is in onze sector.

Desalniettemin blijven de keuringscentra voortdurend vraag en aanbod maximaal op elkaar afstemmen. Zo worden de afsprakenkalenders dagelijks geoptimaliseerd op basis van annulaties, gewijzigde afspraken of mensen die niet komen opdagen. Op die manier wordt de beschikbare capaciteit maximaal benut. Het personeel op het terrein geeft het beste van zichzelf om alles in goede banen te leiden, maar uiteraard kan de vrije aanbieding nooit exact ingeschat worden en zal een plotse verhoging van de vraag met 5 tot 10% al snel leiden tot een verhoogde wachttijd/rij. Het evenwicht vinden tussen de beschikbare capaciteit aan medewerkers en het te voorspellen werkpakket blijft een continue uitdaging.

Sinds de zomer van vorig jaar werden door de sector evenwel al heel wat acties uitgerold om de wachttijden in de keuringscentra terug te dringen. Zo werd het vrij voorrijden naast de keuring op afspraak terug veralgemeend, de afsprakenkalenders werden verder opengetrokken in de tijd en voor de vrije aanbieding kwam er een druktebarometer voor heel Vlaanderen. Op die manier heeft de klant een maximale keuze om zijn/haar voertuig voor te rijden in een keuringsstation naar keuze, en dit dagelijks vanaf 7 tot 17u (en op maandag en donderdag tot 19u).

Sinds kort wordt, naast de groene herinneringskaart op papier, ook een digitale herinnering via eBox verstuurd. Die wordt nu 6 weken voor de geldigheidsdatum op het keuringsbewijs aan de klant bezorgd (onmiddellijk in de mailbox, dus zonder vertraging via de post), maar dit wordt in de komende maanden verder opgeschaald naar 8 weken.

Om zoveel mogelijk klanten digitaal te bereiken loopt naast eBox een paralleltraject met Mijn Burgerprofiel. De klant zal ook via dit kanaal een digitale herinnering toegestuurd kunnen krijgen. Vandaag is dit trouwens al het geval voor klanten die hun eBox koppelden aan Mijn Burgerprofiel.

Naar capaciteit toe wordt voortdurend ingezet op de werving van nieuwe inspecteurs. Zo werd recent een wervingsfilmpje gemaakt en loopt momenteel ook een gerichte sociale media-campagne. In samenspraak met het Departement MOW zal ook bekeken worden of de functie- en diplomavereisten voor de diverse functies binnen de keuring kunnen worden aangepast. De sector zal ook mogelijkheden onderzoeken als trajecten van zij-instroom en/of duaal leren. Bijkomend wordt gewerkt aan verdere automatisering om het keuringsproces vlotter en met eventuele andere profielen van medewerkers te laten verlopen.

U kan erop rekenen dat wij inspelen op de nieuwe maatschappelijke en economische realiteit om onze dienstverlening naar de toekomst toe verder te optimaliseren, rekening houdend met reeds bestaande actieplannen alsook de resultaten en aanbevelingen uit audits.

Mevrouw de minister,

U, onze medewerkers en wij zijn het SAMEN beu!

GOCA Vlaanderen en haar leden-ondernemingen zijn het beu om weggezet te worden als een sector waar “het langs alle kanten fout loopt” en waarvan “de werking gebaseerd is op een verdienmodel van herkeuringen”.

U weet dat onze sector aan handen en voeten gebonden is aan zeer strikte reglementeringen, controles én toezicht in het kader van het erkenningsKB, de geldende keuringshandboeken en -instructies, boekhoudkundige voorschriften, enz. De keuringsondernemingen geven uit hoofde van hun opdracht -in naam en voor rekening van de toezichthoudende overheid- uitvoering aan de geldende wetgeving, uw wetgeving. Herkeuringen zijn dan ook geenszins een verdienmodel voor de keuringsondernemingen. Meer nog, we zijn zelf vragende partij om het aantal herkeuringen terug te dringen en hadden hierover uitgerekend vorige week nog een constructief overleg met het Departement MOW. Het leidde tot concrete voorstellen voor efficiëntere keuringsregels, waaronder het omzetten van codes 2 naar codes 5 en het afschaffen van een aantal overbodige controles. Gezamenlijk werd beslist om hier met onmiddellijke ingang werk van te maken, uiteraard rekening houdend met het bijbehorende wetgevend werk.

Wij blijven dan ook constructief en gaan komende maandag graag verder in gesprek met u, uw Kabinet en het Departement MOW. We hebben er alle baat bij om samen oplossingen te bedenken, in nauwe afstemming en in sereen debat.

Onze drijfveer is en blijft om bij te dragen aan meer verkeersveiligheid, een gezond milieu en dit in alle objectiviteit en onafhankelijkheid ter bescherming van de consument.

Met positieve en constructieve groeten,

GOCA Vlaanderen en haar leden-ondernemingen