Algemeen

Jaarrapport GOCA Vlaanderen 2021

Sectorfederatie voor autokeuring & rijbewijsexaminering in Vlaanderen

31/3/2022

31/3/2022

Het was alleen maar passend om bij het begin van dit jaarrapport even stil te staan bij de coronapandemie. Die hield immers ook 2021 nog stevig in haar greep. Het was zonder meer een uitdaging voor ons allemaal.

De ondernemingen uit onze sector hebben zich in deze bijzondere omstandigheden meer dan ooit weerbaar en wendbaar getoond. Meer zelfs, we schakelden op verschillende vlakken een versnelling hoger. De afgelopen periode heeft ons bovendien niet afgeleid van onze ambities op het inhoudelijke vlak. We gaan met onveranderde motivatie door op de ingeslagen weg. Modernisering, digitalisering en klantenbeleving blijven daarbij de sleutelwoorden voor al onze toekomstige projecten.

U leest er meer over in het Jaarrapport, maar we lichten er graag enkele cijfers en realisaties voor u uit:

AUTOKEURING

In 2021 werden 3.346.272 autokeuringen uitgevoerd in de 43 keuringscentra in Vlaanderen.

Een belangrijk project binnen de autokeuring was de verfijning van de emissiemetingen, met het oog op een duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit. Zo hebben we het afgelopen jaar het voortraject gerealiseerd om in 2022 de nieuwe emissiemeting van fijnstof te integreren in het keuringsproces. Daarmee wordt België voorloper in Europa in de strijd tegen roetfilterfraude. Met een bijkomende studie rond de emissiemeting van stikstof zet de sector verder in op de modernisering van haar keuringsproces, en bevestigt daarmee haar bewuste keuze om mee in te zetten op milieu en klimaat.

RIJBEWIJSEXAMINERING

In 2021 werden voor alle rijbewijscategorieën samen 258.489 theorie-examens afgenomen in de 16 examencentra in Vlaanderen, waarvan 211.335 theorie-examens voor personenwagens (cat. B). Daarnaast werden 212.093 praktijkexamens afgenomen, waarvan 142.809 praktijkexamens voor personenwagens.

Een belangrijke realisatie was de invoering van het antifraude-reglement. Nieuwe regelgeving - die inging op 1 september 2021- maakt het mogelijk om onregelmatigheden en fraude bij het theorie- of praktijkexamen strenger te bestraffen. Verbale of fysieke agressie of het niet naleven van richtlijnen of instructies kunnen voortaan leiden tot een tijdelijke uitsluiting van de examens. Fraudebestrijding vormt een belangrijk aandachtspunt in de examencentra en de aanpak hiervan wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. Een objectieve beoordeling van de rijvaardigheid is immers essentieel belangrijk in het voortdurend streven naar een betere verkeersveiligheid.

EXPERTISECENTRUM

In lijn met haar missie en visie, staat GOCA Vlaanderen als sectorfederatie garant voor expertise-ontwikkeling en gerichte opleiding. In 2021 werden maar liefst 15.267 opleidingsuren voorzien voor de inspecteurs van de autokeuring en examinatoren voor het rijbewijs.

R&D zette in op het verder verfijnen van emissiemetingen bij de autokeuring – zoals hoger reeds vermeld - en op het integreren van nieuwe voertuigtechnologieën in het rijbewijsexamen. GOCA Vlaanderen is ook in tal van andere studie- en onderzoeksinitiatieven haar voortrekkersrol blijven opnemen, op alle niveaus van regionaal tot internationaal. Door actieve deelname aan de platformen CITA en CIECA, zit GOCA Vlaanderen ook op het internationale forum mee in de cockpit om de autokeuring en rijbewijsexaminering verder ‘future proof’ te blijven maken.

Meer weten?

Jaarrapport GOCA Vlaanderen 2021