Autokeuring

Antifraudebeleid bij de autokeuring

Om de onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid van de autokeuring te garanderen, is een sterk antifraudebeleid noodzakelijk. De sector zet hier dan ook sterk op in.

6/7/2023

6/7/2023

Deze waarden moeten immers te allen tijde door alle medewerkers gerespecteerd worden en hiervoor zijn een hele reeks maatregelen van toepassing. Het gaat daarbij om zowel preventieve als controlemaatregelen, alsook organisatorische en operationele maatregelen.

In het kwaliteitssysteem van de keuringsondernemingen is bovendien een procedure opgenomen in kader van de meldingsplicht voor elke poging tot omkoping, waarna de ondernemingen de gepaste maatregelen treffen. Bij effectieve vaststelling van fraude, worden de nodige juridische stappen gezet.

Elke werknemer uit de sector is zich bewust van het belang van de onafhankelijkheid en objectiviteit van de autokeuring, met het oog op de verkeersveiligheid, consumentenbescherming, milieu & gezondheid. Voor elkeen die zich hier niet aan houdt geldt een absolute nultolerantie.

Laat ons evenwel duidelijk stellen dat de overgrote meerderheid van onze medewerkers op het terrein dag in dan uit het beste van zichzelf geeft voor een verkeersveilig en milieuvriendelijk wagenpark in Vlaanderen.