Inspecteur of rijexaminator worden?

Hierbij vindt u de rechtstreekse links naar de vacaturepagina's van onze ondernemingen:

Rijexaminator worden?

Kandidaat-examinatoren worden aangeworven, om vervolgens in dienstverband de opleiding te volgen en finaal ook het praktijkexamen af te leggen. Voorafgaand aan de examens volgt u een opleiding bij GOCA Vlaanderen over de verschillende onderwerpen die in het beroep aan bod komen en die wordt afgerond met een examen over deze onderwerpen. Ondertussen loopt u al stage bij de onderneming waar u zal tewerkgesteld worden.

De basisopleiding bestaat o.a. uit:

 • Wegcode
 • Reglementering en wetgeving
 • Persoonlijke rijvaardigheid
 • Kennis van voertuigtechniek
 • Examineringsvaardigheden & vademecum
 • Kwaliteit van de dienstverlening

Voorwaarden om examinator te worden:

 • Als rijexaminator bent u burger van één van de lidstaten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte
 • U bent ten minste 25 jaar oud
 • U bent van onberispelijk zedelijk gedrag
 • U bent geschikt bevonden bij een geneeskundig onderzoek
 • U bent niet vervallen of vervallen geweest van het recht om een motorvoertuig te besturen
 • U bent houder van ten minste één van de diploma’s, getuigschriften of brevetten voor toelating tot niveau A, B of C van de overheidsdiensten van de Vlaamse of federale overheid. Of u bent houder van een buitenlands diploma, getuigschrift of brevet dat als gelijkwaardig is erkend. Of u kunt een beroepservaring van ten minste 5 jaar op het gebied van de praktische rijopleiding aantonen.
 • Indien u kandidaat-examinator voor de categorie B bent, bent u ten minste 3 jaar houder van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B. Als examinator voor de overige categorieën bent u houder van een Belgisch of Europees rijbewijs voor de betrokken categorie. Daarnaast bent u een gekwalificeerde examinator voor het rijbewijs van categorie B en heeft u die taak gedurende ten minste 3 jaar uitgeoefend. De vereiste van 3 jaar werkervaring als examinator in B kan vervallen indien u kunt aantonen dat u aan één van de volgende voorwaarden voldoet: ten minste 5 jaar houder zijn van een rijbewijs dat geldt voor de categorieën van motorvoertuigen waarvoor u als examinator praktische examens afneemt, ofwel geslaagd zijn voor een hoger theoretisch en praktisch rijvaardigheidsexamen dan nodig voor het behalen van een rijbewijs.

De functie van examinator is onverenigbaar met de functie van rijinstructeur in een erkende rijschool.