GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Actualiteit

 

VLAAMS GEWEST

20 mei 2018: De oldtimers regelmatig naar de keuring


Oldtimers zijn vóór de (her)inschrijving onder een O-kentekenplaat aan een technische keuring onderworpen.
Vanaf 20 mei 2018 zijn oldtimers ook aan een periodieke keuring onderworpen.

Er zijn drie mogelijke situaties, al naargelang de leeftijd van het voertuig:
1. Voertuigen vanaf 25 jaar en jonger dan 30 jaar: oldtimerkeuring met een normale periodiciteit.
2. Voertuigen vanaf 30 jaar en tot 50 jaar: oldtimerkeuring met een periodiciteit van 2 jaar.
3. Voertuigen ouder dan 50 jaar: oldtimerkeuring met een periodiciteit van 5 jaar.

 

De huidige gebruiksbeperkingen voor oldtimers blijven evenwel behouden.

Er werd een overgangsperiode ingevoerd voor de voertuigen die op dit ogenblik reeds ingeschreven zijn onder een O-kentekenplaat.

 

Voor meer informatie over de overgangsmaatregelen en uitzonderingen.


VLAAMS GEWEST

20 mei 2018: De autokeuring vertelt of uw voertuig in een lage-emissiezone (LEZ) mag binnenrijden

Vanaf 20 mei 2018 wordt een boodschap op het keuringsbewijs geplaatst die de klant informeert over de LEZ-zones die in Vlaanderen van toepassing zijn of zullen worden. Antwerpen is momenteel de enige Vlaamse stad met een LEZ. De invoering van een LEZ wordt onderzocht in Mechelen, Willebroek, Gent en Hasselt.

 

De categorie, de brandstof en de euronorm van uw voertuig bepalen of u wel of niet een LEZ in mag rijden. De boodschap wordt automatisch op het keuringsbewijs geplaatst. De inspecteur komt niet tussen en er verandert dus niets aan het bestaand verloop van de keuring.


Een informatieve boodschap over de Brusselse LEZ wordt sinds 1 januari 2018 aangeboden op de keuringsbewijzen afgeleverd in de keuringcentra gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Voor afwijkingen, tijdelijke toegang of meer informatie over de LEZ in Vlaanderen, consulteer:
www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/lage-emissiezones-lez
www.lez.antwerpen.be

 


VLAAMS EN WAALS GEWEST

20 mei 2018: Het keuringsbewijs lezen wordt eenvoudiger

Op het keuringsbewijs kunnen sanctiecodes vermeld staan. Deze codes hebben betrekking op opmerkingen over technische onderdelen die in het oog moeten gehouden worden, administratieve gebreken of technische tekortkomingen die snel hersteld moeten worden of die de veiligheid in het gevaar brengen.

 

Vanaf 20 mei 2018 zullen de Vlaamse en Waalse keuringscentra keuringsbewijzen uitreiken met de nieuwe toepasselijke Europese sanctiecodes, voorgeschreven door de Europese Richtlijn 2014/45 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen. Wat houdt dit in? De nieuwe sanctiecodes krijgen een boodschap die duidelijker en gedetailleerder wordt omschreven. In een overgangsfase, blijven de huidige sanctiecodes naast de Europese vermeld staan.

 

Enkele voorbeelden:

De huidige sanctiecode "207/2: STUURGEWRICHTEN: staat" wordt verduidelijkt als "STUURINRICHTING: STUURGEWRICHTEN: verbindingen vertonen belangrijke slijtage (zonder gevaar op losraken)".

 

De huidige sanctiecode "212/1: WIELLAGERS: staat" wordt verduidelijkt als "ASSEN: WIELLAGERS: wiellager zit te strak bevestigd of is geblokkeerd. Gevaar voor oververhitting"

 


Zaterdag 22 april 2018 - Gratis weegactie voor kampeerwagens bij de autokeuring

Elk jaar zorgen overladen of slecht onderhouden caravans en motorhomes voor ongevallen op de weg. Om kampeerders bewust te maken van de gevaren van fout laden en stijgende remtijden, wordt in de keuringscentra een gratis weegactie gehouden. GOCA, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en de kampeervereniging PASAR slaan opnieuw de handen in elkaar om de kampeerders veilig op reis te laten vertrekken.

Vijf autokeuringscentra in Vlaanderen zetten op zaterdag 21 april 2018 van 8u00 tot 13u00 de deuren open voor een gratis keuring en weging van caravans en motorhomes. Deze worden er professioneel gecontroleerd door de inspecteurs die het laadvermogen, de gasinstallatie, de banden en de kogeldruk nakijken. Je krijgt ook nuttige tips en informatie vanwege de Pasar-kampeerconsulenten.

 

Waar kan je terecht?

West-Vlaanderen: KM nv., Zandvoordestraat 442/A, 8400 Ostende;

Limburg: Groep Autoveiligheid nv., Eindhovensebaan 50, 3941 Hechtel-Eksel;

Antwerpen: Groep Autoveiligheid nv., Hoeikensstraat 1B, 2830 Willebroek;

Oost-Vlaanderen: SBAT nv., Industriepark De Prijkels, Venecoweg 16, 9810 Nazareth;

Vlaams-Brabant: Groep Autoveiligheid nv., Sint-Maurusweg 23, 3300 Tienen.

 

Tips voor een goede voorbereiding

- Neem de boordpapieren en volgende informatie mee: MTM (Maximum Toegelaten Massa), het leeggewicht en het koppel in NM (Newton Meter) van de trekkende auto. De MTM van de aanhangwagen of caravan.
- Kom met brandstoftank, water- en gasreservoirs gevuld tot minimum 90%.
- Laad je installatie alsof je op vakantie zou vertrekken en monteer de juiste spiegels.

 


25 september 2017 - 1 op 6 voertuigen te laat naar de autokeuring

Verleden jaar werden in totaal 4.861.277 voertuigen gekeurd. Niet minder dan 16,66% werden te laat voorgereden voor de verplichte periodieke keuring, m.a.w. 1 voertuig op 6 ! Deze 810.186 voertuigen die niet tijdig naar de keuring gaan en deelnemen aan het verkeer, houdt een reëel risico in voor de verkeersveiligheid. Bij gerichte politieacties wordt immers vastgesteld dat een belangrijk deel van deze voertuigen zware technische gebreken vertoont.

 

Risico's bij laattijdigheid
Naast het risico op een zware politieboete, wordt ook bij de autokeuring het recht op een eventuele bonus automatisch verloren en een toeslag aangerekend die tot 27,80 euro kan oplopen. Indien bij een verkeersongeval een oorzakelijk verband wordt vastgesteld met de technische staat van het voertuig, kan de verzekeraar zijn verhaalrecht inroepen en de aan de slachtoffers uitgekeerde vergoedingen terugvorderen bij de eigenaar van het ongekeurd voertuig.

 

Laattijdigheid in cijfers

Vlaams Gewest 14,77 %
Waals Gewest 18,65 %
Brussels Gewest 25,36 %
< 1 maand te laat 62,42 %
> 6 maanden te laat 8,14 %

 

4 tips om op tijd te komen

1. Neem een afspraak op www.afsprakenautokeuring.be
2. Schat de wachttijd gemakkelijk in dankzij de webcams van de keuringcentra.
3. De openingsuren zijn verlengd op maandag en/of donderdag tot 19u in plaats van 17u.
4. Wacht niet tot de uiterste geldigheidsdatum vermeld op het laatst afgeleverd keuringsbewijs. Kom naar de keuring tot 2 maanden vòòr deze datum, met behoud van de geldigheidsperiode.

 


30 augustus 2017 - Brusselse autokeuringcentra professioneel en betrouwbaar verklaard door externe audit

De vier Brusselse technische autokeuringscentra hebben goed gescoord bij een externe doorlichting. Op 57 hercontroles door een extern bedrijf bleek slechts in één geval een vergissing te zijn gebeurd. Na een fraudegeval in een van de centra besliste Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets in samenspraak met GOCA om over te gaan tot onaangekondigde controles door een extern orgaan. Een expert van het auditbureau Amelior heeft de controles de afgelopen maanden uitgevoerd. De conclusies van zijn rapport zijn duidelijk: de technische autokeuring in de 4 Brusselse centra is van zeer goede kwaliteit.

 

De autokeuringscentra hanteren sinds enkele jaren een systeem van interne hercontroles van gekeurde voertuigen. Maar nu heeft ook een extern auditbureau een kwaliteitscontrole gehouden bij de twee Brusselse organisaties: ACT (centra in Haren en Schaarbeek) en SA (centra in Anderlecht en Vorst). In totaal zijn 57 voertuigen onaangekondigd onderworpen aan een hercontrole nadat ze reeds door de keurders waren geïnspecteerd. 19 wagens werden helemaal opnieuw gecontroleerd en 38 werden gedeeltelijk gehercontroleerd. Bij die hercontroles werd slechts 1 vergissing vastgesteld. Die vergissing had geen invloed op het uiteindelijke keuringsresultaat. Samengevat: geen enkele van de 57 gecontroleerde voertuigen kreeg een foutief keuringsrapport.

 

«Een onafhankelijk gespecialiseerd auditbureau heeft aangetoond dat de Brusselse autokeuringscentra betrouwbaar en professioneel werken », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. « Ik ben blij dat de boodschap bij de keuringscentra is aangekomen : de Brusselaar verwacht een juiste en betrouwbare autokeuring. Dat draagt wezenlijk bij aan de verkeersveiligheid op onze wegen. Bij de fraudegevallen die enige tijd terug aan het licht kwamen, waren slechts enkele personeelsleden van de centra betrokken. De rest levert wel prima werk af. Ik zet mijn overleg met de centra verder om te bekijken hoe we tot een nog betere dienstverlening kunnen komen. De verdere automatisering van de keuringsprocedures lijkt mij daarbij een goede piste».


04 april 2017 - Verplichte aanduiding van niet toegelaten plaatsen in kampeerwagens

Sinds 04/04/2017 moeten de zitplaatsen, die niet ontworpen zijn om gebruikt te worden wanneer het voertuig rijdt op de openbare weg, duidelijk aangeduid worden aan de gebruikers door middel van een pictogram of teken met passende tekst.

De zitplaatsen die niet mogen gebruikt worden in rijomstandigheden moeten daarom niet verwijderd worden. Deze mogen gebruikt worden wanneer het voertuig zich in stilstand bevindt.

Deze verplichting is geldig voor alle kampeerwagens die voor de eerste keer werden ingeschreven vanaf 29/10/2013.

Indien er geen pictogram of teken met passende tekst aanwezig is, wordt een groen keuringsbewijs met een opmerking afgeleverd. Dit wil zeggen dat er geen herkeuring moet plaatsvinden en dat het keuringsbewijs 1 jaar geldig is. Het gebrek aan een geldig teken moet niettemin zo vlug mogelijk in orde worden gebracht!

Vanaf 03/06/2018 wordt er bij afwezigheid van een geldig teken een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 3 maanden afgeleverd. Een herkeuring dient dan plaats te vinden binnen de 3 maand.

Hieronder een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van pictogrammen. Vermits er geen wettelijke voorschriften bestaan qua afmetingen of vormgeving worden de voorbeelden enkel ter indicatie gegeven.01  januari 2017 - Periodiciteit van de bedrijfsvoertuigen

Nieuwe regels in het Waals Gewest vanaf 1 januari 2017

 

Op 1 januari 2017 zijn de regels inzake de periodiciteit van de keuring voor zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5T (categorie N2, N3, O3 en O4), alsook de ADR-voertuigen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen, gewijzigd. Het Waals Gewest heeft de wijzigingen officieel gepubliceerd. De twee andere gewesten voorzien om dezelfde wijzigingen te publiceren.


De eerste periodieke keuring voor bovenstaande voertuigen vindt plaats 1 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit 1 jaar in plaats van 6 maand zoals voorheen. Hierdoor wordt het bonussysteem afgeschaft.

Deze nieuwe periodiciteit is voor het ogenblik enkel van toepassing in het Waals Gewest. Anderzijds is de nieuwe periodiciteit niet van toepassing voor herkeuringen ingevolge van uitgevoerde keuringen vòòr 01.01.2017; maar enkel voor keuringsbewijzen afgeleverd vanaf 01.01.2017.

 


Het aantal onverzekerde voertuigen bij de autokeuring gehalveerd in 2015

Sinds 1 november 2013 wordt bij de autokeuring gecontroleerd of er een geldig verzekeringsbewijs aan boord is*. Deze maatregel is genomen om het aantal onverzekerde voertuigen op de Belgische wegen terug te dringen. Na amper 2 jaar wordt vastgesteld dat dit aantal met 45% gedaald is.

De eerste controles, uitgevoerd in november 2013, toonden aan dat 8.345 voertuigen, op de 241.025 voorgereden voertuigen, geen geldig verzekeringsbewijs aan boord hadden. In november 2015, bleken 5.186 van de 274.409 voorgereden voertuigen geen geldig verzekeringskaart te kunnen voorleggen. Dit is 1,89% van de voertuigen gekeurd tijdens die maand.

Brussel telt de sterkste daling

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt de sterkste daling. Het aantal onverzekerde voertuigen dat voorgereden wordt bij de Brusselse autokeuring is met 51% gedaald (1.083 in november 2013 en 592 in november 2015). In het Vlaamse Gewest is een belangrijke daling van 43% geboekt wanneer dezelfde maanden vergeleken worden (5.027 in november 2013 en 3.213 in november 2015). In het Waalse Gewest heeft ook een aanzienlijke daling van 47% plaatsgevonden (2.235 in november 2013 en 1.381 in november 2015).

De mogelijk onverzekerde voertuigen worden niet afgekeurd

Wie geen geldig verzekeringsbewijs kan voorleggen, wordt hiervoor niet afgekeurd, maar krijgt een vermelding op het keuringsbewijs: "het voertuig beschikt niet over een geldige groene verzekeringskaart". Een lijst met voertuigen die niet in orde zijn, wordt op regelmatige basis overgemaakt aan de bevoegde overheid en aan het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds zodat zij de nodige opvolging kunnen verzekeren.

 


Autokeuring stelt bij 4 op 10 wagens foutieve bandenspanning vast

De Belgische autokeuringscentra controleerden op vraag van Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in België, de bandenspanning van de voertuigen die zich aanboden tijdens de maand september in één van de 77 keuringscentra. Veertig procent van de gecontroleerde wagens bleken met een foutieve bandenspanning rond te rijden. Met deze steekproef kondigt Recytyre het startschot aan van een nieuwe sensibiliseringscampagne die van start gaat op 5 oktober 2015. Een foutieve bandenspanning zorgt voor extra slijtage, een hoger brandstofverbruik, meer CO2-uitstoot, een slechtere wegligging, een grotere remafstand en een hoger risico op een klapband en heeft dus ook een rechstreekse impact op de verkeersveiligheid.

 

Bestuurders kunnen in de week van 12 oktober ook terecht bij enkele Belgische Makrovestigingen. Ze ontvangen er een gratis bandenspanningsmeter waarmee ze nadien makkelijk zelf maandelijks hun bandenspanning kunnen controleren. Indien ze tijdens hun bezoek vaststellen dat de bandenspanning niet correct is, kan dit ter plaatse in orde gebracht worden. Bestuurders besparen zo niet alleen op hun brandstofkosten, ze dragen ook bij aan een gezonder leefmilieu en een veiliger verkeer.

Meer info over het programma en waar je terecht kan, vind je op www.vergeetjebandniet.be