GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Klachten- en verhaalprocedure

 

U heeft een klacht. Tot wie moet u zich wenden ?


EERST

U wendt zich tot de verantwoordelijke van het examencentrum. Iets kalm bespreken kan veel oplossen.

NADIEN

Indien u met vragen blijft zitten kunt u zich richten tot de directie van de onderneming waartoe het examencentrum behoort. 

UITEINDELIJK

U mag contact nemen met het gewest waar uw examen werd afgelegd.

Voor het Vlaamse Gewest: www.mobielvlaanderen.be/contactpunt
Vlaamse Overheid
Dep. Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II laan 20 bus 2
1000 Brussel

 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: rijopleiding@gob.brussels
GOB Brussel Mobiliteit
CNN - Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel

 


U bent uitgesteld op het praktijkexamen ?


Na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen mag u tegen de genomen beslissing van het laatste praktijkexamen in beroep gaan door een aangetekend verzoekschrift te richten aan de Beroepscommissie van het gewest waar uw examen werd afgelegd. Het verzoekschrift dient per aangetekende brief verstuurd te worden binnen de 15 dagen te tellen vanaf de datum van uitstel, dat niet inbegrepen is in het termijn. Indien de laatste dag van het termijn op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt het termijn verlengd tot de volgende weekdag.

 

Voor het Vlaamse Gewest:
Het verzoekschrift moet de naam, voornaam, geboortedatum en telefoonnummer van de kandidaat verplicht vermelden, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan. Het moet door de kandidaat ondertekend worden. Het verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn door feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd.

Voor hogervermeld verzoekschrift dient een bedrag van 12,50€ betaald te worden. U zal een schrijven ontvangen met het rekeningnummer waarop dit bedrag moet gestort worden.

Vlaamse Overheid
Dep. Mobiliteit en Openbare Werken
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II laan 20 bus 2
1000 Brussel

 

Voor het Brussels Hoofdstelijk Gewest:

Het verzoekschrift wordt per aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van de Beroepscommissie. Tegelijkertijd stuurt de kandidaat, eveneens per aangetekende brief, een kopie van het verzoekschrift aan het examencentrum waar het examen afgenomen is.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het beroep vergezeld gaan van de volgende documenten en gegevens:
- Het betalingsbewijs van de vergoeding. Een bedrag van 12,50€ dient betaald te worden op het rekeningnummer BE26 0912 3109 2829 met communicatie: "DSR/Beroep/NaamVoornaam";
- De naam, voornaam, geboortedatum van de kandidaat, alsmede het examencentrum waar het examen werd afgenomen en de datum daarvan;
- De feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd;
- De handtekening van de kandidaat of van zijn advocaat;
- Het bewijs van verzending naar het examencentrum (bewijs verleend door De Post).

Zodra het examencentrum het kopie van het verzoekschrift ontvangt, wordt het dossier van de kandidaat of een afschrift daarvan onverwijld doorgestuurd naar de Beroepscommissie.

Een ambtenaar van de GOB stelt een verslag op in het licht van de informatie waarover hij of zij beschikt. Hij kan in het kader van zijn onderzoek aanvullende informatie verzamelen. Dit verslag wordt per aangetekende brief naar de partijen gestuurd. Zij hebben acht dagen na de kennisgeving van het verslag de tijd om de Beroepscommissie een antwoord te geven. In voorkomend geval sturen zij deze nota per aangetekende brief door naar de andere partij.

De Beroepscommissie neemt haar beslissing op basis van het verslag van de ambtenaar van de GOB en binnen de 60 dagen na de indiening van het beroep. Een kopie van de beslissing wordt binnen 10 dagen per aangetekende brief naar de kandidaat en het examencentrum gestuurd.

GOB Brussel Mobiliteit
CNN - Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel

Voor meer informatie: rijopleiding@gob.brussels