GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Invoer binnen de Europese Unie

 

HET VOERTUIG BESCHIKT NIET OVER EEN EUROPESE TYPEGOEDKEURING OF EUROPEES GELIJKVORMIGHEIDSATTEST (COC)


Deze bromfietsen en motorfietsen kunnen op basis van een validatieprocedure een "valideringsattest" bekomen.

Stap 1 : Aanvraag van het valideringsattest

De volgende documenten moeten bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer worden ingediend:

 

1. kopie van het douanedocument (vignet 705)

2. kopie van het in het buitenland afgegeven nationaal gelijkvormigheidsattest. Dit kan worden vervangen door de volgende documenten:

  • Een kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs) met een inschrijvingsnummer op basis van een typegoedkeuring;
  • Een kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs) met een inschrijvingsnummer op basis van een goedkeuring als alleenstaand geval;
  • Een homologatieattest als alleenstaand geval;

Deze vervanging is geldig voor zover het land van oorsprong aan de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft meegedeeld dat deze documenten gelijkwaardig zijn met het certificaat van overeenstemming. De door de beproevingslabo's of de erkende keuringsstations afgegeven documenten worden niet als gelijkwaardig beschouwd en kunnen dus niet in aanmerking worden genomen.

3. het vermogen in kW moet op de buitenlandse documenten (nationaal gelijkvormigheidsattest en inschrijvingsbewijs) zijn vermeld. Indien dit niet het geval is, dit geldt ook voor de aanvragen tot vermogensreductie (kW), moet een "bijkomend attest" door de fabrikant of labo worden afgegeven met vermelding van het werkelijk vermogen van de betrokken motorfiets of bromfiets (merk, type, chassisnummer).

4. de bromfiets(en) of motorfiets(en) na 1 juli 2004 voor de eerste maal ingeschreven, moeten beantwoorden aan de bepalingen van de richtlijn 2002/51/EG. Indien geen verwijzing naar deze richtlijn of geen vermelding van de uitstootgrenswaarden is opgenomen op het afgeleverde document, is een attest van de fabrikant of zijn mandataris vereist. Hierin moeten de waarden voor het betrokken voertuig zijn opgenomen en ze moeten overeenstemmen met de normen die op het moment van de indiening van de aanvraag van toepassing zijn.

5. de nieuwe bromfiets(en) of motorfiets(en) of deze ingeschreven na 1 januari 2007 moeten voldoen aan de Euro 3 norm.

 

De aanvraag kan ingediend worden op het volgende adres:

Per post:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Validering twee- of driewielige motorvoertuigen
Lokaal 2A06
Vooruitgangstraat, 56 - 1210 Brussel

Per mail:

homologation.vehicles@mobilit.fgov.be

Per fax:

02/277.40.84

 

Stap 2 : Kosten van de procedure

Na ontvangst van de documenten wordt aan de aanvrager 65 Euro (indexeerbaar) per voertuig aangerekend. Dit bedrag wordt gestort met de gestructureerde mededeling vermeld op het formulier op het rekening nummer:

IBAN: BE86 6792 0060 1050 - BIC: PCHQ BEBB van DGMV - Ontvangsten

 

Stap 3 : Opstelling van het valideringsattest

Per voertuig wordt er een valideringsattest opgesteld dat geldt als "certificaat van overeenstemming" in België. De aanvrager ontvangt dit attest, samen met een zelfklever die in het vak Y van de inschrijvingsaanvraag moet worden gekleefd.