GOCAVLAANDEREN

Autokeuring

Tweedehandskeuring

CT


De tweedehandskeuring is verplicht wanneer een particulier of handelaar een voertuig verkoopt dat ingeschreven zal worden op een andere titularis. Een wagen moet voor de verkoop ervan onderworpen worden aan een « tweedehandskeuring », die moet worden uitgevoerd vooraleer het voertuig wordt ingeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.

 

Opgelet! Bij een overdracht naar de echtgenoot, wettelijk samenwonende of kind, waarbij de oude kentekenplaat op zijn naam wordt overgedragen, wordt geen tweedehandskeuring vereist. Indien hij deze overdracht niet wenst, wordt enkel een administratieve keuring vóór de inschrijving uitgevoerd.

 

STAP 1

Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten
- het laatste inschrijvingsbewijs van het voertuig
- het laatste keuringsbewijs (indien van toepassing)

- gelijkvormigheidsattest
- identificatieverslag

 

Gegevens van het voertuig
- chassisnummer

- identificatieplaat

- inschrijvingsplaat :

  • ofwel de plaat hernomen op het inschrijvingsbewijs
  • ofwel een "handelaarsplaat" (Z-plaat) of "proefrittenplaat" (ZZ-plaat)


Opgelet ! In het geval van een handelaars- of proefplaat moet het origineel inschrijvingsbewijs van de handelaars- of proefplaat samen met het inschrijvingsbewijs van het voertuig voorgelegd worden.

 


STAP 2

Keuring van het voertuig

Voertuigen die minder dan 2 maanden geleden werden gekeurd worden onderworpen aan een "visuele keuring".
Tijdens de visuele keuring van het voertuig wordt geen uitlaatgassen gecontroleerd, geen ophangingstest uitgevoerd en de afstelling van de lichten wordt niet nagezien. De remmentest wordt wel uitgevoerd.

 

De voertuigen die kunnen genieten van deze vereenvoudigde keuring moeten aan de twee volgende voorwaarden voldoen:

  • de laatste volledige keuring moet minder dan 2 maanden geleden plaatsgehad hebben in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie;
  • het voertuig moet beschikken over een groen keuringsbewijs met normale geldigheid, afgeleverd in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie conform de geldende Europese Richtlijnen betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens.

 

De voertuigen die niet voldoen aan deze criteria, of waarbij tijdens de visuele keuring een tekortkoming wordt vastgesteld, worden onmiddellijk aan de volledige keuring onderworpen, waarbij de uitlaatgassen, de ophanging en de lichten wel met meetapparatuur worden getest.

 

Verplichte aanduiding niet toegelaten plaatsen


Vanaf 04/04/2017 moeten de zitplaatsen, die niet ontworpen zijn om gebruikt te worden wanneer het voertuig rijdt op de openbare weg, duidelijk aangeduid worden aan de gebruikers door middel van een pictogram of teken met passende tekst.

De zitplaatsen die niet mogen gebruikt worden in rijomstandigheden moeten daarom niet verwijderd worden. Deze mogen gebruikt worden wanneer het voertuig zich in stilstand bevindt.

Deze verplichting is geldig voor alle kampeerwagens die voor de eerste keer werden ingeschreven vanaf 29 oktober 2013.

Indien er geen pictogram of teken met passende tekst aanwezig is,wordt een groen keuringsbewijs met een opmerking afgeleverd. Dit wil zeggen dat er geen herkeuring moet plaatsvinden en dat het keuringsbewijs 1 jaar geldig is. Het gebrek aan een geldig teken moet niettemin zo vlug mogelijk in orde worden gebracht.

Vanaf 03/06/2018 wordt er bij afwezigheid van een geldig teken een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 3 maanden afgeleverd. Een herkeuring dient dan plaats te vinden binnen de 3 maand.

Hieronder een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van pictogrammen. Vermits er geen wettelijke voorschriften bestaan qua afmetingen of vormgeving worden de voorbeelden enkel ter indicatie gegeven.

 


STAP 3

Afgeleverde documenten

1. Keuringbewijs

- De voertuigen onderworpen aan de volledige keuring

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een groen keuringsbewijs afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar.
Bij tweedehandskeuringen wordt geen bonus toegekend.

 

- De voertuigen onderworpen aan de visuele keuring

Voor zover het voertuig geen administratieve of technische gebreken vertoont wordt een document ‘visuele keuring van het voertuig' afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste volledige keuring. Hiernaast wordt op het vorig keuringsbewijs een manuele stempel aangebracht. Deze twee documenten moeten samen aan de koper van het voertuig overhandigd worden.
Bij tweedehandskeuringen wordt geen bonus toegekend.

 

2. Tweedehandsrapport

Naast een volledige technische keuring van het voertuig wordt een bijkomende diagnose uitgevoerd. Het resultaat van de 33 bijkomende gecontroleerde punten wordt hernomen in het tweedehandsrapport. Dit rapport geeft een beeld weer van de staat van het voertuig op het ogenblik dat het voorgereden wordt, waardoor de potentiële koper over belangrijke informaties beschikt. Dit document blijft 2 maanden geldig.

 

3. Aanvraag tot inschrijving
De nieuwe koper van het voertuig moet deze aanvraag tot inschrijving aan de DIV overmaken via zijn verzekering. Dit document blijft 2 maanden geldig.


car-pass4. Car-Pass
Voorts zal ook een CAR-PASS automatisch afgeleverd worden samen met het tweedehandsrapport. Dit document is een officiële waarborg voor de reële kilometerstand en verhelpt dus een mogelijke vervalsing van de kilometerteller. Iedere particulier of beroeps die een tweedehandswagen verkoopt moet een Car-Pass afleveren aan de koper, die zo de evolutie van de kilometerstand kan nagaan en de werkelijke waarde van het voertuig kan inschatten.
Een Car-Pass met minder dan 4 gegevens in verband met de kilometerstand is volledig gratis.

Zonder Car-Pass is de verkoop niet geldig en hebt u recht op terugbetaling.

 

Car-Pass werd in 2006 opgericht door FEDERAUTO, FEBIAC en de 10 erkende leden-ondernemingen voor autokeuring van GOCA om te strijden tegen de fraude op de kilometertellers. Het keuringscentrum maakt de kilometerstand over aan de v.z.w. Car-Pass op het ogenblik van de keuring. Alle ingezamelde kilometerstanden worden in een database opgeslagen. Meer inlichtingen op www.car-pass.be.

 


STAP 4

Vergoeding « tweedehandskeuring »

Raadpleeg het tarief van de vergoedingen.

De vergoeding voor de weging wordt niet in rekening gebracht indien het resultaat van de weging, vergeleken met het vorig identificatieverslag, een verschil van minder dan 70 kg vertoont.

Herinnering ! Voor een tweedehandskeuring hebt u de keuze tussen één van de 77 keuringscentra van het land.


STAP 5

Administratieve regularisatie

De nieuwe eigenaar moet het voertuig voorrijden voor een "administratieve regularisatie" na de inschrijving en voor de indienststelling. De administratieve regularisatie omvat een administratieve keuring, een weging en het opstellen van een nieuw identificatieverslag overeenkomstig de nieuwe inschrijving.


Bron: Koninklijk Besluit 01/06/2011