GOCAVLAANDEREN

Rijbewijs

Actualiteit van de examencentra


Examencentra & coronacrisis - Update 7.09.2020

 

EEN EERSTE ANTWOORD OP AL JE VRAGEN OVER DE HEROPSTART VAN DE RIJEXAMENS EN DE VOORWAARDEN DIE DAARAAN VERBONDEN ZIJN, VIND JE HIER.

VERLENGINGSMAATREGELEN

Ten gevolge van de coronacrisis werden sinds 16.03.2020 alle theorie- en praktijkexamens opgeschort en konden er dus geen rijexamens worden afgelegd. Wanneer ten gevolge van deze opschorting, de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd (bv. omwille van het vervallen van de geldigheid van het theorie-examen of van het voorlopig rijbewijs), wordt aan de kandidaat een uitstel verleend.


Volgende maatregelen zijn van toepassing:

 • Wanneer de geldigheid van je theorie-examen vervallen is na 15.03.2020:
  • kan je het praktijkexamen afleggen tot en met 31.12.2020 zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.
  • kan je een (nieuw) voorlopig rijbewijs bekomen bij je gemeentebestuur tot en met 30.09.2020.
 • Wanneer de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervallen is na 15.03.2020:
  • wordt deze geldigheid verlengd tot en met 31.12.2020 om te mogen blijven oefenen op de openbare weg.
  • kan je tot en met 31.12.2020 je voorlopig rijbewijs M18 of M36 omwisselen voor een ander model.
  • kan je pas vanaf 01.01.2021 een voorlopig rijbewijs M12 bekomen na 6 uur praktische lessen te hebben gevolgd bij een erkende rijschool (de lessen moeten gevolgd zijn na 31.12.2020).
  • kan je het praktijkexamen afleggen tot en met 31.12.2020 zonder verplicht lessen te moeten volgen bij een erkende rijschool (tenzij je al twee mislukkingen hebt).
 • Wanneer de geldigheid van je gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervallen is na 15.03.2020, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31.12.2020.
 • Wanneer de geldigheid van je examen op privéterrein of je examen basiskwalificatie vervallen is na 15.03.2020, wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31.12.2020.
 • Wanneer de geldigheid van je rijbewijs of van een van je rijbewijscategorieën vervallen is tussen 01.02.2020 en 31.08.2020, wordt deze verlengd tot en met 7 maanden na de oorspronkelijke vervaldatum. De houder van zo’n rijbewijs mag dus blijven rijden op de openbare weg en zijn kandidaat begeleiden.
 • Wanneer je al een afspraak had voor een examen en deze werd geannuleerd omwille van de opschorting, moet je voor deze afspraak geen retributiebijslag betalen.


Meer informatie vind je in het ministerieel besluit van 24.03.2020 en van 30.04.2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, en in het koninklijk besluit van 23.04.2020 en van 28.08.2020 houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis en de Europese verordening 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25.05.2020.


 


 

 

EXAMENCENTRA IN VOORBEREIDING VOOR GEFASEERDE EN VEILIGE HEROPSTART EXAMENS RIJBEWIJS

 

Rijexamens starten vanaf 18 en 25 mei 2020 terug gefaseerd op. Om dit zo vlot en veilig mogelijk te laten gebeuren, hebben de Vlaamse ondernemingen en federaties die instaan voor de rijopleiding, nascholing en examens voor het rijbewijs, zich verenigd teneinde uniforme afspraken te maken.

Er is geen haast. Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, heeft beslist om uitstel te verlenen tot 31 december 2020 en heeft een aantal wettelijk voorziene termijnen verlengd. Kandidaten hebben dus voldoende tijd om nieuwe afspraken in te plannen dit jaar.

Om zowel voor medewerkers als klanten de veiligheid te garanderen, worden een aantal bijzondere maatregelen rond COVID-19 genomen. Er wordt o.a. uitdrukkelijk gevraagd om enkel met je begeleider of instructeur naar het examen te komen, het is verplicht een mondmasker te dragen, met de bankkaart te betalen en de maatregelen rond ‘social distancing’ en handhygiëne strikt te respecteren. Meer info vind je op de website van jouw examencentrum.

 

Geen haast – uitstel tot 31 december 2020

Naar aanleiding van de coronamaatregelen werden activiteiten i.v.m. rijopleidingen en examens voor het rijbewijs opgeschort sinds 16 maart 2020. Dit impliceert dat een inhaalbeweging moet worden gemaakt en dat nieuwe afspraken moeten worden geboekt. Omdat in een aantal gevallen rekening moet worden gehouden met wettelijk voorziene termijnen waarin een opleiding moet worden gevolgd of een examen moet worden afgelegd, heeft Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, beslist om uitstel te verlenen tot 31 december 2020. 

 

Gefaseerde aanpak voor theorie- en praktijkexamens

Voor heel wat mensen is het behalen of behouden van een rijbewijs essentieel voor hun job of voor hun privé- en sociale leven. Bijkomend speelt de sector ook een cruciale rol inzake mobiliteit en verkeersveiligheid, waarbij de focus wordt gelegd op kwalitatieve rijopleiding en examinering. Om de dienstverlening te garanderen vanaf 18 mei 2020, is volgende planning voorzien:

 • Vanaf 18 mei 2020 worden er terug theorie-examens voor alle categorieën, en praktijkexamens voor bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens en bussen (al dan niet met aanhangwagen) georganiseerd.
 • Vanaf 25 mei 2020 worden de praktijkexamens voor personenwagens, personenwagens met aanhangwagen en landbouwvoertuigen hervat.

Veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 van toepassing

Een aantal bijzondere veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 wordt genomen zodat de dienstverlening – zowel voor medewerkers als kandidaten - optimaal en veilig kan verlopen. Er wordt o.a. uitdrukkelijk gevraagd om enkel met je begeleider of instructeur naar het examen te komen en het is verplicht een mondmasker te dragen, met de bankkaart te betalen en de maatregelen rond ‘social distancing’ en handhygiëne strikt te respecteren.

 

 

Meer informatie vindt u op de websites van de erkende ondernemingen:

AIBV: www.aibv.be
Groep Autoveiligheid: www.autoveiligheid.be  
KM: www.km.be
SBAT: www.sbat.be

 Nieuw rijbewijsexamen en -opleiding in het Vlaams Gewest

 

SINDS 12.03.2020


Publicatie Arrest Raad van State betreffende het Besluit van de Vlaamse Regering van 9.06.2017

 

De publicatie van dit Arrest betekent concreet:

 1. Voor de deelname aan het praktijkexamen in het Vlaams Gewest wordt de stageperiode van minimum 9 maanden teruggebracht naar minimum 3 maanden. De kandidaat zal dus minimum 3 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in het Vlaams Gewest.
 2. Voor de afgifte van het voorlopig rijbewijs zal het niet meer verplicht zijn dat de begeleider(s) een vormingsmoment heeft (hebben) gevolgd bij een erkende rijschool of een zelfstandig instructeur.SINDS 01.02.2019

 

Nieuw model voorlopig rijbewijs "12 maanden" (met begeleider) voor de categorie B

Vanaf 01/02/2019 kan je eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 "met begeleider" aanvragen binnen de wachtperiode van 3 jaar na het verstrijken van de geldigheid van je laatste voorlopig rijbewijs. Om dit voorlopig rijbewijs M12 te bekomen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Je bent sinds minder dan 3 jaar geslaagd voor het theorie-examen B. Indien dit niet meer het geval is, moet je eerst opnieuw slagen voor het theorie-examen B.
- Je hebt ten minste 6 uur praktijkonderricht gevolgd via een erkende rijschool na het verstrijken van de geldigheid van jouw laatste voorlopig rijbewijs.

 

Examenvoorwaarden
Als houder van een VRb M12 kan je het praktijkexamen afleggen via de erkende rijschool of met een eigen voertuig. Er geldt geen nieuwe minimumstage.
Als je geen nieuw VRb M12 wil aanvragen, kan je ook nog steeds het praktijkexamen afleggen via de erkende rijschool, op voorlegging van een stageattest.
Om het praktijkexamen te mogen afleggen, moet je sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen.
Na elke 2 mislukkingen moet je opnieuw 6 uur praktijkonderricht bij een erkende rijschool volgen. Alle eventuele voorgaande mislukkingen blijven meetellen.

 

Wat als de geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs M12 is verstreken?
Dan kan je alleen nog het praktijkexamen afleggen via een erkende rijschool op voorlegging van een stageattest.
Je kan pas een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36 verkrijgen als de geldigheid van je laatste voorlopig rijbewijs M18 of M36 meer dan 3 jaar verstreken is.

 

Nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36
Je kan een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36 bekomen van zodra de wachttijd van 3 jaar na het verstrijken van de geldigheid van je laatste voorlopig rijbewijs voorbij is. Indien deze wachttijd verloopt binnen de geldigheid van je voorlopig rijbewijs M12, kan je dit laatste inleveren in ruil voor een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36. Vanaf de afgifte van het nieuwe voorlopig rijbewijs M18 of M36, moet je opnieuw 9 maanden stage tellen alvorens het praktijkexamen te mogen afleggen.

 


HET TERUGKOMMOMENT

De hervorming van het rijexamen en -opleiding is stapsgewijs in voege getreden in de 16 Vlaamse examencentra. Het terugkommoment voor beginnende bestuurders vormt het sluitstuk van de nieuwe rijopleiding in Vlaanderen.


Voor wie?

Het terugkommoment moet je verplicht volgen als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

1. na afloop van de periode waarbinnen je het terugkommoment moet volgen, ben je ingeschreven in het Vlaams Gewest
EN
2. je bent houder van een rijbewijs cat. B afgeleverd door een Vlaamse gemeente
EN
3. je hebt jouw laatste voorlopig rijbewijs aangevraagd in een Vlaamse gemeente vanaf 01.10.2017


De datum van het praktijkexamen heeft géén invloed op de verplichting van het terugkommoment!

Beginnende bestuurders die na 01.10.2017 hun voorlopig rijbewijs hebben omgewisseld (met/zonder begeleider), moeten 9 maanden stage volgen vooraleer het praktijkexamen te mogen afleggen, én het terugkommoment volgen.

 

Voor wie niet?

Je moet het terugkommoment niet volgen als je:
• jouw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd vóór 01.10.2017, ook al was dat dit voorlopig rijbewijs niet meer geldig op de dag van het praktijkexamen;
• vanaf 30.09.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd omwille van verlies of diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat je al had voor 01.10.2017;
• na 30.09.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd omdat je een andere of een nieuwe begeleider had.

 

Wanneer?

Je moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs.

Aan het einde krijg je een attest 'deelname aan het terugkommoment'.

Het eerste terugkommoment kan starten op 01.01.2019. Als je jouw rijbewijs behaalde voor 01.07.2018, moet je het terugkommoment volgen in de periode januari - maart 2019.

 

Enkele concrete voorbeelden:

1. Je heb jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.10.2017. Je mag ten vroegste je praktijkexamen afleggen 9 maanden na het behalen van je voorlopig rijbewijs, m.a.w. ten vroegste vanaf 01.07.2018. Je behaalt je definitieve rijbewijs op 01.07.2018. Je moet het terugkommoment volgen ten vroegste op 01.01.2019 of ten laatste op 01.04.2019.
2. Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en behaal je jouw definitieve rijbewijs op 01.07.2018, dan ben je niet verplicht om het terugkommoment te volgen.
3. Heb je jouw eerste voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en dit omgewisseld na 30.09.2017 voor een ander model van voorlopig rijbewijs B, dan moet je een terugkommoment volgen tussen 6 en 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs en ten vroegste vanaf 01.01.2019.

 

Wat?

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur met 3 onderdelen, in een groep van 6 à 18 deelnemers:
• kennismaking;
• praktijkoefeningen op een afgesloten terrein;
• groepsgesprek o.a. over attitude op de weg.

 

Word ik uitgenodigd voor het terugkommoment en zo ja, door wie?

Je zal per post een brief ontvangen van het Departement MOW. In deze brief zal alle nodige informatie worden gegeven over het terugkommoment.

 

Waar kan ik een afspraak maken voor een terugkommoment?

Je zal een afspraak moeten maken bij een erkende instelling. De erkende instellingen zullen weldra worden weergegeven op de website van het Departement MOW.

 

Wat is de prijs?

Voor het terugkommoment betaal je 102 € (incl. BTW).

Als je het terugkommoment laattijdig volgt, moet je een toeslag van 51 € betalen.

Wanneer je het terugkommoment niet tijdig of niet volgt, riskeer je een bestraffing tot 4.000 €.

 

Uitstel aanvragen

In enkele uitzonderlijke gevallen kan je uitstel vragen:
• omwille van medische redenen
• bij verblijf in het buitenland voor werk of studie
• bij vrijheidsbeneming (gevangenisstraf, opname in een ziekenhuis of psychiatrisch centrum ...) als gevolg van een rechterlijke beslissing.

 

Als je uitstel wilt aanvragen, moet je een formulier invullen en ondergetekend sturen naar het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Wegen van de Vlaamse overheid. Het juiste formulier kan je hier downloaden.

 

[Het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14.11.2018.]SINDS 01.10.2017 – VERNIETIGD DOOR HET ARREST VAN DE RAAD VAN STATE VAN 12.03.2020 EN DUS NIET MEER VAN TOEPASSING SINDS 12.03.2020

De minimumstage opgetrokken van 3 naar 9 maanden - praktijkexamen cat. B

De kandidaat zal minimum 9 maanden moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

1. Voor wie?
-Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden hebben aangevraagd bij de gemeente.

-Voor alle kandidaten die vanaf 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 36 maanden omwisselen voor een voorlopig rijbewijs 18 maanden, of omgekeerd. De stage wordt berekend vanaf de afgiftedatum van het eerste voorlopig rijbewijs.

2. Voor wie niet?
Voor kandidaten die vóór 01.10.2017 een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden hebben aangevraagd (ook al wordt dit voorlopig rijbewijs na 01.10.2017 vervangen omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging begeleider).

 

Vrije begeleiding: verplicht vormingsmoment voor de begeleider - praktijkexamen cat. B

Voordat men als begeleider vermeld kan worden op het voorlopig rijbewijs